PRIVACYVERKLARING

Versie 25-1-2021

In deze privacyverklaring willen we als Dēmos vzw, namens het Sociaal-Sportief Platform, helder en transparant informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Omdat we de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk vinden, doen we er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan we zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dēmos vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens gebruiken volgens het doel waarvoor deze aan ons zijn bezorgd. Deze doelen en persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • enkel de gegevens gebruiken die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiling van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn bezorgd;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten over jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Contact

Dēmos vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Dēmos vzw
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
Info@demos.be
+32 (0)2 204 07 00

Voor wie is deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is gericht aan al onze huidige en vroegere contacten van wie we op een of andere manier persoonsgegevens hebben ontvangen: deelnemers aan onze activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, abonnees van onze nieuwsbrief, klanten en prospecten, leveranciers, freelancers, (potentiële) stagiairs en vrijwilligers etc.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden door Dēmos vzw gebruikt voor volgende doelen en op basis van volgende rechtsgronden die tussen haakjes staan:

 • zodat je kan deelnemen aan onze activiteiten of onze diensten kan gebruiken (uitvoering overeenkomst);
 • zodat we met jou kunnen communiceren over activiteiten waarvoor je je hebt ingeschreven of over diensten die je wilt gebruiken (uitvoering overeenkomst);
 • zodat je nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere mailings kan ontvangen (toestemming betrokkene);
 • zodat we met jou kunnen werken als klant, leverancier of freelancer, vrijwilliger, partner, etc. (uitvoering overeenkomst);
 • zodat we subsidies kunnen krijgen van de overheid en kunnen rapporteren aan de subsidiërende overheid (wettelijke verplichting).

Welke persoonsgegevens wij gebruiken

Voor de bovenstaande doelen kunnen we volgende persoonsgegevens van jou vragen, verzamelen, bewaren en/of gebruiken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail;
 • identiteitsgegevens: identiteitskaartnummer of rijksregisternummer (bijvoorbeeld bij vrijwilligers of stagiairs);
 • persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit (bijvoorbeeld bij vrijwilligers of stagiairs);
 • financiële gegevens: zoals rekeningnummer, BTW-nummer … ;
 • beeldmateriaal: zoals foto’s of video. We maken bijvoorbeeld sfeerbeelden van evenementen die we nadien publiceren op onze website, sociale media en in publicaties.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doelen waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Gegevensoverdracht aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen overdragen als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Wij gebruiken een derde partij om bijvoorbeeld:

 • activiteiten te organiseren (partnerorganisaties);
 • nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen (met Campaign Monitor en via de website sociaal-sportief.be);
 • gegevens op te slaan en te delen (met Google Drive en cookies voor Google Analytics);
 • een internet omgeving te verzorgen (webhosting);
 • een IT-infrastructuur te onderhouden (o.a. IT netwerk ...).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Als wij jouw persoonsgegevens hebben gedeeld met derden met jouw toestemming, kan je deze toestemming ten allen tijde intrekken.

Campaign Monitor is de enige derde partij met gegevensbewaring buiten de EU met wie wij persoonsgegevens delen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Dēmos vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn bezorgd of verzameld. We houden ons ook aan de wettelijke bepalingen, dus bewaren we gegevens maximaal 5 jaar na laatste gebruik van die gegevens, tenzij dit gaat over gegevens voor een nieuwsbrief waarvoor de abonnee ingeschreven wilt blijven.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens Dēmos vzw toegang hebben tot jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We gebruiken een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Jouw rechten

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die we van jouw hebben ontvangen te bekijken, te laten corrigeren of verwijderen. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Om jouw identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Klachten

Als je een klacht hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Dēmos vzw kan haar privacy statement voor deze website wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 januari 2021. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

 

Sluiten